ACTUEEL

 

We zijn er trots op: Amsterdam en met name ons centrum heeft blijkbaar veel te bieden.

 

Dat betekent echter wel dat dit aantal bezoekers, meer dan 20miljoen overnachtingen per jaar + meer dan 24miljoen dagbezoekers per jaar (toerisme MRA, OI&S, mei 2023) ontwrichtende gevolgen heeft:
Overvol centrum, vervuiling, mono cultuur gericht op toeristen en niet op bewoners, stijgende huizen prijzen, groeiend tekort aan betaalbare woningen voor Amsterdammers die hier opgegroeid zijn en die hier werken in de zorg, in het onderwijs, in allerlei functies die voor het maatschappelijk functioneren van ons stadsdeel relevant zijn, ondermijnende geldstromen, straathandel drugs, eindeloze stoet rondrijdende taxi’s, ‘Rokinfile’, etc.

Er is een brede consensus dat dit aantallen bezoekers en de ontwrichtende werking daarvan ongewenst is. In 2019 hebben meer dan 30.000 mensen de petitie ‘Amsterdam heeft een keuze’ ondertekend. Het stadbestuur heeft enkele kleine maatregelen gelanceerd en nadere onderzoeken aangekondigd. Vooralsnog groeit het aantal bezoeken en is er geen zicht op vermindering.

Bewoners Amsterdam staat voor systeem ingrijpende maatregelen waarmee de toeristische stromen significant worden ingedamd. Significante maatregelen die tot gevolg hebben dat het aantal bezoeken binnen het komende jaar met minimaal 10% zal verminderen.

 

Bewoners Amsterdam is (groot) voorstander van Intelligente Toegang:

Alleen gemotoriseerd verkeer in ons stadsdeel door bewoners, lokale ondernemers en hun uitgenodigde gasten = jouw bezoek of jouw aangemelde klanten, (mantel) zorgverleners, leveranciers, reparateurs e.d.: meer ruimte vanwege vermindering 'toeristisch verkeer', geen lege rondrijdende taxi’s, betere beschikbaarheid schaarse parkeerruimte voor bewoners, lokale ondernemers en hun aangemelde gasten. Dat is conform toezegging die het college in 2019 met de Agenda Autoluw heeft gemaakt.
Amsterdam beschikt over de benodigde systemen en procedures die het mogelijk maken Intelligente Toegang nog in 2023 in ieder geval in ons stadsdeel in te voeren.

 

 

Bewoners Amsterdam in Centrum

 • "Bij de terrassen uitbreidingen werd door BewonersAmsterdam goed evenwicht gezocht tussen het belang van de vrije openbare ruimte enerzijds en horeca anderzijds, zowel voor de bedrijven als voor hun klanten"
 • "Leuke en praktische actie met de bezems. Ik gebruik deze nog regelmatig en maak dan ook een praatje met mijn buren".
 • "Dankzij de interventie van Bewoners Amsterdam komt participatie in dit project nu veel beter tot haar recht: Wij voelen ons gehoord"
   
 • "Ons bezwaar tegen de omgevingsvergunnig is niet geslaagd maar BewonersAmsterdam was er wel toen het nodig was".
 • "Goede bemiddeling met GVB en met effect. Mijn jurist kreeg dit niet voor elkaar".
 • "Mijn ervaring is dat BewonersAmsterdam niet in hokjes denkt of partijlijnen volgt. Ze brengen mensen en organisaties bij elkaar om een open gesprek te voeren en oplossingen te vinden. Prima."
   
 • "Zwerfafval, zeker ook in drukke (winkel)staten is niet alleen een zaak voor de gemeente. Ook ondernemers en bewoners kunnen hun deel bijdragen. Bewoners Amsterdam zet zich daar actief en positief voor in. Fijn"
 • "Wij hebben veel overlast van een flitsbezorger, een 'dark store' die plots zich onze straat heeft gevestigd. Bewoners Amsterdam staat ons gelukkig bij met raad en daad om die overlast te beeindigen. En dat is ook gelukt!".
 •  


 

De stadsdeelcommissie (SDC) Centrum is na de verkiezingen van maart 2022
samengesteld uit:
GroenLinks (3), PvdA (2), D66 (2), VVD (2), BIJ1 (1) en Bewoners Amsterdam (1)
.
Totaal 11 leden in de SDC Centrum.

Michel van Wijk, de vertegenwoordiger van Bewoners Amsterdam,
actief in de SDC
 

VERKIEZINGEN STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM - MAART 2022

Deze personen stonden in maart 2022 op de lijst voor Bewoners Amsterdam:

 • Michel van Wijk
  PlantageWeesperbuurt & Kadijken; retail (klanttevredenheid, operatie, innovatie)
 • Hester Hobbelink
  Prins Hendrikkade; leraar Nederlands
 • Robbert Overmeer
  Vrzt Stichting de Roze Ambassade, vrzt BIZ-Utrechtsestraat e.o., horecaondernemer
 • Djuna Kramer
  Haarlemmerhouttuinen; journalist, eindredacteur, podcastmaker


Bewust onafhankelijk
Jouw 'ogen & oren' van de buurt
Vóór bewoners en lokale bedrijven
Enkele zaken uit de afgelopen periode:

 • Participatie Herengracht 1 – 103; Behartigen belangen omwonenden HG op ‘overhaast en afwijkend’ besluit van stadsdeel (van parkeerarm naar parkeervrij) i.s.m. D66, VVD
 • Participatie Weteringpark - Van Randwijk monument; Behartigen participatie van buurtbewoners bij selectie alternatieve ontwerpen herinrichting Weteringpark.
 • Plantage Middenlaan tijdelijke fietsstraat; Aansporen van de gemeente om verkeersveiligheidsmaatregelen door te voeren.
 • Regio concessie Zaanstad Waterland – PHkade oost 2024 e.v.; Minder bussen over de PH kade oost zodat dit geen belemmering kan zijn voor een ontwikkeling naar een mooie stadsboulevard (na 2025)

 

Intelligente Toegang voor Westelijke grachtengordel in 2022; Voorstel en advies door de SDC – aangenomen doch genegeerd door wethouderSteun aan de driehoek voor invoeren i-criterium; Coördinatie steunverklaring aan driehoek door 10-tal bewonersorganisatiesSteun aan bewoners voor beperking jarenlange overlast Heintje Hoekssteeg; Afsluiting van de steeg in de nacht met hek (beide zijden) Steun participatie bewonersgroep Marineterrein (WOM Werkgroep Oostelijke Eilanden Marineterrein); ontmoeting met projectteam pre NvB. Stapje naar verbeteren wederzijds begrip bewoners – projectgroep

Inzet voor leefbaarheid Weesperstraat (2x1 rijbaan en 30km in 2023); Voorstel + advies door SDC: aangenomenHerstel’ Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk autoluw; Herinvoer van autoluwe variant conform ‘corona periode’ i.s.m. PvdA, D66, GLStallingfaciliteiten Stichting HeenenWeer Centrum; Advies beschikbaar stellen enkele parkeerplekken – aangenomen door SDC. Actieve bemoeienis met HeenenWeer en gemeentelijke diensten voor realisatie. Handhavingproces gestart op oneigenlijk gebruik ‘tuin’ Weesperstraat 61 door Gorilla’s. Resultaat is dat ’tuin’ niet meer wordt gebruikt als bedrijfsterrein en dus minder overlast voor omwonenden

Scooterparkeren in parkeervakken tbv Makroon, ATVA, Marnixstraat zuid; Enkele parkeervakken omgezet naar fiets en scooterparkeren.Behoud sociale huurwoningen Centrum; Entrepotdok: Hulp bij contacten BC Entrepotdok met politieke instanties (stadsdeel, stad)Reactie op Visie Bezoekerseconomie (wethouder Mbarki, december 2022), coördinatie voor een 10-tal bewonersorganisatiesInitiatief voor bewonersparticipatie bij Binnenkant, Kalkmarkt t.b.v. verbeteren doorloopruimte stoepen

Enkele zaken uit eerdere periode:

 • Voor een schone buurt: 3000 bezems voor de bewoners van Amsterdam Centrum; Bewoners, bedrijven en gemeente reiniging: ieder draagt zijn steentje bij voor een schone(re) straat, voor een schone(re) buurt
 • Faciliteren wekelijks buurtspreekuur: Een netwerk van bewoners (organisaties), sociale organisaties, politie helpt je (verder) met idee, wens of zorg
 • Verzorgen van buurtbericht (mail) in PlantageWeesperbuurt, Kadijken e.o.: kleine(re) zaken, grotere zaken die in deze buurten spelen; mensen informeren en met elkaar in verbinding brengen
 • Actieve deelname in het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU!: betere leefbaarheid, betere luchtkwaliteit, afname verkeersintensiteit met behoud van bereikbaarheid.Met name voor '30 in de stad' concrete bijdragen geleverd aan ambtenaren en wethouder die hun plannen beter maken (zoals toevoeging Van Diemenstraat, Westerdoksdijk en Prins Hendrikkade aan uitvoeringsplan 2023).
 • Inzet voor overlast vermindering (met name geluid) op drukste Oost-West OV verbinding (60 trams per uur, 1 tram iedere minuut) met effectief resultaat mede vanwege 'constructief' overleg GVB.
 • (laten) Verwijderen graffiti - diverse gebouwen en objecten.
 • Actie voor behoud kinderdagverblijf in centrum oost
  • Regelen van behoud doorloopruimte op stoepen (zoals beperken terassen tot maximaal punaises, verplaatsen steigers en andere hinderlijke objecten) met zowel bedrijven als gemeente.
  • Bemiddeling met aanbieders deelvervoer (scooter, fiets) voor verbeteren gedrag huurders (parkeren, snelheid e.d.)'Ronde tafel' gesprek bewonersorganisaties, ondernemersvereniging, politici uit de gemeenteraad, aanbieders deelvervoer
  • Bemiddeling bewoners, bedrijven en stadsdeel over 'eerlijke' verdeling schaarse ruimte bij tijdelijke terrasuitbreidingen